/img/slider/19/thumbnail.webp?v=4f801654c5b87469ff84a75421fc8061
Új a kínálatban
GENESIS 90
több
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=4e3f558ae9748fd875e4a99bffa1b556
Építészeti alumínium rendszerek
az építőipar számára
több
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=5094b73c0463e290b83b3ed150d71d4f
Építészeti alumínium rendszerek
az építőipar számára
több

Adatvédelmi szabályzat és adatbiztonság

Hölgyeim és Uraim,

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos, a természetes személyek védelmére vonatkozó új szabályozással kapcsolatban tájékoztatási kötelezettségünknek szeretnénk eleget tenni adataik kezelésének módjáról. Az alábbiakban a legfontosabb kérdéseket ismertetjük. Kérdés esetén forduljon hozzánk.

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről:

Az Ön adatait a GDPR 6. szakasz 1. bek. szerinti legalább egy pontja alapján kezeljük, azaz:

 • az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez,
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az adataival érintett
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az adataival érintett személy az egyik szerződő fél, vagy az adatait érintő személy kérésére történő intézkedéshez kell, a szerződés megkötése előtt,
 • az adatkezelés az ügyintézőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges,
 • az adatkezelés közérdekből végzett feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges,
 • az adatkezelés az ügyintéző vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges,

Honnan szerezzük az adatait?

Megszerezhetjük az Ön adatait:

 • közvetlenül Öntől,
 • attól a jogalanytól, amely szerződést kötött az Aliplast Sp. z. o. o. céggel az Ön számára történő szolgáltatásnyújtásról,
 • az Aliplast Sp. z o.o.-val együttműködő partnertől/harmadik féltől, aki az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján adta meg.

Ki az Ön adatainak adminisztrátora?

Az Aliplast Sp. z o. o., székhelye Lublin,  ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin, KRS: 0000119312, NIP: 946-23-54-607, REGON: 432507517, tel. 81 745 50 30, e-mail: biuro@aliplast.pl.

Milyen adatokat dolgozunk fel?

Az Aliplast Sp. z o. o. a következő adatkategóriákat dolgozza fel:

 • az elérhetőségeit,
 • a szolgáltatásnyújtáshoz és a számla kiállításához szükséges azonosító adatokat,
 • az online levelezéshez szükséges azonosító adatokat,
 • az Aliplast Sp. z o.o. marketing ajánlatának és szolgáltatásainak kiválasztásához szükséges adatokat (ha Ön korábban hozzájárult az ilyen tevékenységhez).

Mire használjuk az adatait?

Adatait az alábbi célok közül egy vagy több érdekében kezeljük:

 • a szerződéskötést megelőzően az Ön kérésére végzett tevékenységek elvégzésére,
 • szerződés megkötéséhez az Aliplast Sp. z o. o.-val és annak teljesítéséhez,
 • az Aliplast Sp. z o.o.-val kötött szerződés teljesítése érdekében az Ön, mint harmadik személy javára (Ptk. 393. cikk), ha a szerződésben másik fél a szerződő,
 • az Aliplast Sp. z o.o. jogi kötelezettségének teljesítése érdekében, például számla vagy nyugta kiállítása,
 • az Aliplast Sp. z o. o. termékeinek és szolgáltatásainak marketingcéljaira (ha korábban Ön hozzájárult az ilyen tevékenységhez).

Köteles Ön adatszolgáltatásra?

Amennyiben az Ön adatait az Aliplast Sp. z o.o.-val kötött szerződés teljesítése céljából kezeljük, adatainak megadása e szerződés megkötésének feltétele. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Személyes adatok megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. A számla kiállításához szükséges adatok megadása törvényi kötelezettség, amely az áruk és szolgáltatások adótörvényéből következik.

A fennmaradó körben a személyes adatok megadása önkéntes, nem jogszabályi vagy szerződéses előírás, és nem képezi a szerződéskötés feltételét.

Milyen alapon kezeljük személyes adatait?

A személyes adatok kezelésének alapja az elvégzett tevékenységektől függően:

 • szerződés megkötése és teljesítése az Aliplast Sp. z. z o. o.-val,
 • az Aliplast Sp. z. z o. o.-t terhelő jogszabályi kötelezettség (pl. számla kiállítása),
 •  az Aliplast Sp. z o. o. jogilag indokolt érdekeltsége (termékeinek és szolgáltatásainak közvetlen marketingje vagy az Aliplast Sp. z o. o.-val kötött szerződés teljesítése az Ön, mint harmadik fél nevében, ha a szerződésben másik fél a szerződő),
 • az Ön hozzájárulása.

Mikor és kinek adhatunk át adatokat, és kinek biztosan nem?

Ha hozzájárul, megosztjuk személyes adatait vállalatoknak, amelyekkel az Aliplast Sp. z o. o. együttműködik, hogy azokat marketing célokra felhasználhassák. Adatait átadhatjuk olyan címzetteknek, amelyek társaságok formájában velünk együttműködnek, és a nevünkben vagy számunkra feladatokat látnak el. Ebben az esetben ezekkel az alanyokkal az Ön adatainak biztonságát biztosító megállapodás jön létre. Ha tudni szeretné, hogy jelenleg kikkel dolgozunk, bármikor kérdezhet.

Mit tehet Ön a számunkra megadott személyes adatokkal?

Önnek jogában áll követelni az Aliplast Sp. z o. o.-től a hozzáférést személyes adataihoz, helyesbítheti azokat, törölheti vagy korlátozhatja kezelését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérésére átadhatjuk egy másik adatkezelőnek. Tiltakozhat az Aliplast Sp. z o. o.  saját termékeinek vagy szolgáltatásainak marketing céljából történő adatainak kezelésével kapcsolatban.

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Kifejezheti az összes vagy néhány beleegyezését, vagy egyet sem. Ön bármikor visszavonhatja az Aliplast Sp. z o. o. részére adott hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, anélkül, hogy negatív következményekkel járna. Csak küldjön egy e-mailt, hívjon vagy küldjön üzenetet postai úton a fent megadott elérhetőségeken. A hozzájárulás visszavonására irányuló akarat bármilyen módon kifejezhető, csak az a feltétel, hogy hozzánk eljusson. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Ön adatainak a megadás előtti kezelésének jogszerűségét, azaz a hozzájárulás visszavonásáig az Ön adatainak az Aliplast Sp. z o. o. általi feldolgozását.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Személyes adatait addig tároljuk, ameddig az Ön és az Aliplast Sp. z o. o. közötti, vagy egy másik jogalany által az Ön nevében létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, ezt követően pedig az Aliplast Sp. z o. o. által hivatkozott követelések elévülési idejének megfelelő időtartam, illetve az Aliplast Sp. z o. o. felé szóló követelések elévülési idejének megfelelő időtartam elteltéig.

Amennyiben az Ön személyes adatait az ügyintézőre rótt jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük, a személyes adatokat a kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk. A hozzájárulás alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Ha az Ön személyes adatait az Adminisztrátor jogos érdeke alapján kezeljük, amikor az adatkezelés alapja az Aliplast Sp. z o. o.-val kötött szerződés teljesítése, az Ön érdekében az adatokat az adatkezelés alapját képező jogos érdek teljesüléséig kezeljük. Ha az Ön személyes adatait az adatkezelő jogos érdeke alapján kezeljük, és az adatkezelés alapja termékeink és szolgáltatásaink közvetlen marketingje, az Ön személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg Ön kifogást nem emel.

Hol nyújthat be panaszt a személyes adatok Aliplast Sp. z o. o. általi feldolgozásával kapcsolatban?

Az ilyen panaszokkal jelenleg az Adatvédelmi Ombudsmanhoz lehet fordulni. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy hamarosan a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke lesz az illetékes felügyeleti hatóság ebben az ügyben.

Hogyan nem kezeljük személyes adatait?

Az Ön személyes adatai nem esnek olyan automatizált feldolgozás (pl. profilalkotás) hatálya alá, amely Önre nézve joghatásokat vált ki, vagy Önt hasonlóan jelentős mértékben érinti.

Cookie-k

A www.aliplast.hu weboldal cookie-kat használ. Ezeket a fájlokat kizárólag információgyűjtés céljából gyűjtjük, annak érdekében, hogy az értékesítést az egyes termékekhez, az ügyfelek egyéni igényeihez és preferenciáihoz igazítsuk. A sütiket a webböngésző az Ügyfél merevlemezén tárolja, és nem közvetlenül személyes adatok gyűjtésére szolgál. Ez azt jelenti, hogy az Ügyfél letilthatja a cookie-kat a böngészőjében, de ez korlátozza az Aliplast Sp. z o.o. weboldalának használatát.

Az Aliplast Sp. z o. o. IP-címeket gyűjt internetes kapcsolatok során a szerveradminisztrációval kapcsolatos technikai célokra. Ezek statisztikai tevékenységek végzésére és a cookie-k jobb kezelésére szolgálnak.

Az Aliplast Sp. z o. o. tájékoztatja az Ügyfelet arról is, hogy lehetőség van a webböngészőt úgy konfigurálni, hogy az megakadályozza a cookie-k tárolását az Ügyfél eszközén. A cookie-kat az Ügyfél az Eladó általi mentést követően törölheti a webböngésző megfelelő funkcióival, az erre a célra használt programokkal vagy az Ügyfél által használt operációs rendszeren belül elérhető megfelelő eszközök használatával.

Az Aliplast Sp. z o. o. tájékoztatja az Ügyfelet arról is, hogy a webböngésző olyan konfigurációjának megváltoztatása, amely megakadályozza vagy korlátozza a cookie-k tárolását az Ügyfél eszközén, a nyújtott szolgáltatások funkcionalitásának korlátozását okozzák. A Cookie-k törlése a szolgáltatás nyújtása során hasonló hatásokhoz vezethet.

Az Aliplast Sp. z o. o., mint az Ön személyes adatainak Kezelője mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok fizikai, technikai és szervezési védelmének minden eszközét biztosítsa a véletlen vagy szándékos megsemmisülés, véletlen elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, felhasználás vagy hozzáférés ellen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Erre a célra az Aliplast Sp. z o. o. a GDPR és az ISO 27001:2015 területén foglalkoztatott szakembereket, és teljes mértékben alkalmazkodott a fent említett személyes adatok feldolgozására vonatkozó normákhoz.

Kérjük, látogassa meg további weboldalainkat
Aliplast Extrusion, Corialis